Skip links

[ld_category_title]

توزیع آب مقطر اتوکلاو با قیمت مناسب

آب مقطر اتوکلاو جزء لازم و ضروری برای استفاده از اتوکلاو می باشد. اتوکلاو جزء دستگاه های ضروری در آزمایشگاه ها و مراکز پزشک و بهداشتی برای ضدعفونی کردن ابزار و